Algemene info

De rasvereniging hanteert een aantal regels waar reu en teef aan moeten voldoen om aan de fokkerij deel te mogen nemen. Het verenigingsfokreglement is er om het welzijn van de ouders te waarborgen, om ervoor te zorgen dat de pups die geboren worden zo gezond mogelijk zijn, en om onze rassen ook voor de toekomst te behouden.

Die regels gaan onder andere over de eisen waaraan een dier qua gezondheid en raskenmerken moet voldoen om met hem/haar te mogen fokken, maar bijv. ook over welzijnseisen, inteeltbeperking, frequentie en aantal nesten en nestbezoek vanuit de vereniging.

Speciaal voor leden heeft de rasvereniging een cursus samengesteld, bedoeld voor beginnende fokkers en dekreu-eigenaren. De cursus geeft inzicht in wat een fokker of dekreu-eigenaar kan verwachten bij het fokken van een nestje of het inzetten van een reu als dekreu.

Naast theorie over algemene fokaspecten worden er ras- en vereniging specifieke onderwerpen behandeld, zoals bekende gezondheidsproblemen en regelgeving.

De cursus omvat de theorie over hond, juridische en kynologische aspecten, dekking, dracht, bevalling en nestgedrag. De praktijk van dekking, dracht, bevalling en nestgedrag wordt o.a. aan de hand van filmmateriaal toegelicht. En de deelnemer wordt gedurende de cursus geholpen de eigen situatie in kaart te brengen en alle onderdelen in te vullen en voor te bereiden.

Alle nesten van fokkers binnen de rasvereniging worden na de inentingen bij de dierenarts (rond zes weken) bezocht door een speciaal opgeleide inventarisator van de vereniging. Tijdens het bezoek wordt geïnventariseerd hoe de geboorte is verlopen, of er problemen waren en hoe de pups het doen.

Een nestbezoek is dus ook een stukje controle, het geeft toekomstige eigenaren een extra zekerheid dat er gefokt wordt volgens de regels en dat fokkers de gemaakte afspraken nakomen. Voor de vereniging is het een waardevolle gelegenheid om vroegtijdig problemen te onderkennen.

Binnen de rasvereniging verplichten fokkers zich om ten minste de helft van de in een nest geboren reutjes en de helft van de teefjes via de pupinformatiedienst aan te bieden. Tegelijkertijd heeft de fokker recht op de bemiddelende diensten van de pupinformatiedienst, die de fokker in contact brengt met de bij de vereniging bekende belangstellenden op de wachtlijst.

De verkoopprijs die de fokker voor zijn pups hanteert, mag niet hoger zijn dan de maximale verkoopprijs zoals die door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld. Momenteel is dat € 900,=. En het is verplicht om de verkoop van de pups schriftelijk vast te leggen door middel van een door de vereniging vastgestelde koopovereenkomst.

Periodiek organiseert de rasvereniging een Pup-informatie-bijeenkomst voor mensen die op de wachtlijst staan of recent een pup hebben opgehaald. Het is een verdieping op het boekje ‘Er komt een pup in huis….’ dat toegezonden wordt wanneer je je op de wachtlijst plaatst. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt dieper ingegaan op alles wat er bij komt kijken wanneer er een pup in huis komt. Opvoeding, zindelijkheid, verzorging, gezondheid zijn onderwerpen die voorbij komen. En je kunt er je vragen stellen aan ervaringsdeskundigen en aan vrijwilligers van de pupinformatiedienst.

Twee keer per jaar worden op een fokkersdag de nesten die één tot anderhalf jaar oud zijn zo compleet mogelijk bijeengebracht. Voor fokkers en pupeigenaren een leuke reünie waarbij volop bewonderd en bijgekletst kan worden.

Voor mensen die interesse hebben in een Stabijhoun- of Wetterhounpup een geweldige gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de Friese rassen.

Voor de vereniging zijn de fokkersdagen erg belangrijk omdat het een beeld geeft hoe het ras er momenteel voor staat. De gezondheidsenquêtes en de fysieke beoordelingen geven inzicht waar de aandachtspunten moeten liggen. Mogelijke rasproblemen kunnen snel gesignaleerd worden. De kennis die op de fokkersdag wordt verkregen wordt gebruikt om de kwaliteit en gezondheid van de rassen te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren.

Fokkers, zowel reu- als teef-eigenaren, die lid zijn van de rasvereniging en die met volledige erkenning en toepassing van de statuten, het huishoudelijk reglement, en het verenigingsfokreglement met de Stabijhoun fokken, kunnen bij de vereniging een kwaliteitskeurmerk in de vorm van een Fokkerscertificaat aanvragen.

Met het Fokkerscertificaat legt het bestuur van de vereniging die erkenning van de fokker vast en het certificaat dient daartoe als bewijs. Voor het verkrijgen van het Fokkerscertificaat geldt dat de fokker moet aantonen dat door hem/haar eerder een nest is gefokt, waarbij de fokker de statuten en reglementen volledig in acht heeft genomen. Ook moet de aanvrager de fokkerscursus hebben gevolgd.

Aanvragen voor een kennelnaam worden ingediend bij en beoordeeld en gepubliceerd door de Raad van Beheer (RvB). Onderdeel van de toekenning is een locatiecontrole, gericht op welzijn, leefomstandigheden, huisvesting en gezondheid van de honden, door een medewerker van de RvB. Bij ons heeft die in december 2019 met positief gevolg plaatsgevonden.

De aanvraag voor ‘Daljefjild’s’ is op 10 december 2019 gepubliceerd door de RvB en op 23 maart 2020 hebben wij de toekenning ontvangen.

De Raad van Beheer is de overkoepelende organisatie die verenigingsfokreglementen beoordeeld en, als die voldoen aan alle (wettelijke) eisen in het Kynologisch Reglement, goedkeurt. Fokkers zijn verplicht dekkingen en geboortes aan te melden bij de Raad van Beheer. Het is ook de instantie die de stambomen en registratiebewijzen uitgeeft, nestcontroles uitvoert, de pups chipt en DNA afneemt.